Home >메뉴소개> 점심특선
    1인분 가격       1인분 가격  
불고기전골 17,000   석쇠구이 압력돌솥밥 23,000  
물냉면 12,000   비빔냉면 12,000  
 
 
 
 
 
 
 
상호 : 담배집 | 대표자 : 이창희 | 사업자등록번호 : 609-81-80251 | 주소 : 경상남도 창원시 진해구 진해대로 1033번길 5
TEL: 055)544-9901~3 | 개인정보책임자 : 이창희
Copyright ⓒ 2012 by bio balance. All Rights Reserved. designed by 메이크디자인